Program za sredni i golemi pretprijatija, MCS Office Enterprise      

    MCS Office Enterprise

е пакет наменет за средни и големи претпријатија. Доаѓа со компјутерски сервер и со преинсталиран LINUX оперативен систем за осигурено непрекинато работење.

 

Дополнително можете и постојните компјутерски клиенти да ги поставите на Linux desktop, или да набавите од нас нови компјутерски клиенти со оперативен систем LINUX или Windows® по ваш избор .

 

MCS Office Enterprise е врв на нашата понуда. Ги содржи сите можности на MCS Office Expert:

   ● Нема лимит на број на магацини и продавници.
   ● Преглед на активности на корисниците во реално време.
   ● Индивидуален и групен планер и организатор на активности.
   ● Комуникатор - интерен mail систем.
   ● Instant messenger.
   ● Креатор на извештаи.
   ● Поддршка за фирми кои се бават со сервисирање, производи       и услуги.
   ● Организирање на производство со мали серии.
   ● Организирање на производство - заокружен процес со
       пратење на сите фази на производството.
   ● Поддршка за Scanpal.
   ● Поддршка за електронски ваги.
   ● Поддршка за работење на тур-оператори (А Licenca).
   ● Финансово работење - книговодство.
   ● Пресметка на бруто плати за вработените.
   ● Евиденција на основни средства.
   ● Работење со повеќе правни субјекти од истиот систем.

 

и дополнително:

 

● Без лимит на број на компјутерски клиенти, во
   локална мрежа или преку интернет.
● Можност за Web екстензии кои ви овозможуваат работење
      од било која локација и компјутер, со ваша авторизација.
● Креатор на нови видови на документи, кои можете да ги
      вклопите заедно со финансискиот систем.
● Документ менаџмент систем.
● Instant messenger.

● Поддршка за HACCP - електронска следливост на производите.
● Поддршка за HACCP документирање.
● Поддршка за серијализација во производството со баркодови и сериски броеви.
● Споредбено домашно и странско книговодство, распределба на приходи/расходи, трошковни места.


     Ќе ни биде задоволство да ви ги прикажеме можностите на овој систем, побарајте не на
тел. 02 5210-510 или на e-mail info@mcs.com.mk