Program za mali i sredni pretprijatija, MCS Office Expert      

    MCS Office Expert

е пакет наменет за мали и средни претпријатија. Заради безбедност на вашите податоци  доаѓа со софтвер за заштита на податоците без прекини на работењето. Работи под Windows® или LINUX. Можете и постојните компјутерски клиенти да ги поставите на Linux desktop, или да набавите од нас нови компјутерски клиенти со оперативен систем LINUX или Windows® по ваш избор .

 

MCS Office Expert ги содржи сите можности на MCS Small Office и дополнително:

   ● Нема лимит на број на магацини и продавници.
   ● Преглед на активности на корисниците во реално време.
   ● Индивидуален и групен планер и организатор на активности.
   ● Комуникатор - интерен mail систем.
   ● Instant messenger.
   ● Креатор на извештаи.
   ● Поддршка за фирми кои се бават со сервисирање, производи       и услуги.
   ● Организирање на производство со мали серии.
   ● Поддршка за електронски ваги.
   ● Поддршка за работење на туристички агенции.
   ● Финансово работење - книговодство.
   ● Пресметка на бруто плати за вработените.
   ● Евиденција на основни средства.
   ● Работење со повеќе правни субјекти од истиот систем.


Овој софтверски пакет е нашиот најмногу употребуван софтверски пакет и во повеќе претпријатија е во употреба повеќе од десет години (од верзија 1 до сегашна 9).
     Ќе ни биде задоволство да ви ги прикажеме можностите на овој систем, побарајте не на
тел. 02 5210-510 или на e-mail info@mcs.com.mk


Инсталација на MCS Office Expert Setup