Sodrzina na programa za mikro i mali pretprijatija, za komercijalno, materijalno i finansovo rabotenje, MCS Small Office

    MCS Small Officе

НАМЕНА - За сите фирми со промет до 3.100.000,00 ден. на годишно ниво.
(Ако ова Ве ограничува, секогаш можете да преминете на некој од нашите поголеми пакети!)

ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ: Сите Miscrosoft Windows® оперативни системи од XP и поновите, сите Linux десктоп оперативни системи и Apple MAC OS оперативните системи.
ЦЕНАТА е пониска од износот што го плаќате за интернет конекција. а вклучува софтверски надградби по законски промени и технолошки унапредувања.
Ако веќе сте го користеле, ќе ни помогне да го добиеме:  ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ за MCS Small Office (МАТЕРИЈАЛНО) и ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ за MCS Small Office (ТУРИЗАМ)

    MCS Small Officе е основен пакет наменет за микро претпријатија, кој користејќи ја технологијата на неговите поголеми софтверски браќа, ги опфаќа малопродажбата, услугите и целокупната евиденција на финансиската состојби и секојдневната комуникација со клиентите.
Наменет е за трговска дејност и услужни дејности каде посебно е опфатено туристичко работење како дејност.
Доколку вашите потреби ги надминат можностите на овој пакет, добро е да знаете дека е компатибилен со сите наши повисоки софтверски пакети, што за вас значи безболен, моментален премин на повисока верзија, која одговара на вашите потреби, без губитоци во податоци, обученост на персонал итн.
Одберете помеѓу ДВЕТЕ верзии на овој софтвер:

МАТЕРИЈАЛНО, за услужна и трговска дејност и ТУРИСТИЧКО БИРО биро за услуги во областа на туризмот.


MCS Small Office - ЗАЕДНИЧКО ЗА ДВАТА ПАКЕТА:

ГЕНЕРАЛНИ ПОДАТОЦИ
- Шифрарник на фирми/лица - Контакт менаџер со преглед на финансиска картичка за фирма или за сите фирми заедно.
- Шифрарник на артикли и групи на артикли (стандардни групи и подгрупи и по гранки).
- Дефинирање на даночни стапки.
- Дефинирање на видови на приходи/расходи.
- Дефинирање на странски валути и курсни листи.

ФАКТУРИРАЊЕ.
-Денарски фактури и профактури.
-Девизни фактури и профактури.
-Влезни фактури и порачки.
-Влезни девизни фактури.
-Книжно задолжение-одобрение.
-Двојни и мулти компензации.
-Цесија.

ДЕНАРСКИ ЖИРО СМЕТКИ
-Дефинирање на банки и жиро-сметки (на фирмата-корисник).
-Денарски изводи.
-Образец ПП10.
-Образец ПП30 (долгува и побарува).
-Образец ПП40.
-Образец ПП50 (долгува и побарува).

ДЕВИЗНИ ЖИРО СМЕТКИ
-Дефинирање на банки и девизни жиро-сметки (на фирмата-корисник).
-Девизни изводи.
-Конверзија од една во друга валута.
-Налог 743.
-Налог 745.
-Налог 1450.

ГОТОВИНСКИ БЛАГАЈНИ
- Дефинирање на благајни.
- Дневник на благајна.
- Каса прими.
- Каса исплати.
- Каса за пренос (од една во друга благајна).
- (Поддржано е работење со фискални каси и принтери).

АДМИНИСТРИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ.
-Нивоа на пристап.
-Корисници и лозинки.
-Отворање на нов период на работење со авт.префрлање на салда.
-Основни нпоставки за работа на системот.

ПОМОШ.
-Вградено електронско упатство за користење.
-Контекст-сензитивна помош - за секој дел од работењето.


СИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРОСЛЕДЕНИ СО СООДВЕТНИ ИЗВЕШТАИ СО ПРЕГЛЕД НА ЕКРАН, ПЕЧАТЕЊЕ И ЕКСПОРТ ВО Excel(*.xls) формат.

MCS Small Office - МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ
Се погоре наведено за основниот пакет, плус:
-Почетна состојба за магацин.
-Приемници.
-Девизно приемници.
-Повратници (враќање на продадена роба).
-Повратници (враќање на купена роба,отписи итн...).
-Испратници.
-Малопродажба.
-Материјални картички со или без набавна или продажна цена.
-МЕТГ образец.
-Преглед на залихи, количински, со набавни или продажни цени.


-Поддржани се 7 фискални принтери и каси: Акцент Synergy PF500, Давид MAK Elit Eleganse принтер и каса, MIKRO и Daisy Xpert, Euro 500 T Handy и Bravo.

ПРЕВЗЕМИ СЕГА   MCS Small Office (материјално)

MCS Small Office - ТУРИЗАМ:
Се погоре наведено за основниот пакет, плус:
-Евиденција на издадени авио-резервации и авио-карти со превземање од AMADEUS системот за резервација и продажба на авио карти.
-Евиденција на договори за патување со обработка на готовински и жирални уплати по истите.
-Издавање на ваучери за патување.

ПРЕВЗЕМИ СЕГА   MCS Small Office (туризам)