Program za mali pretprijatija, MCS Small Office Plus      

    MCS Small Office +

 е пакет наменет за микро и мали претпријатија, како и MCS Small Office, но дополнително овозможува и мрежно работење (client/server).
   Лиценцата вклучува поврзување на три компјутерски клиенти. Ги опфаќа малопродажбата, услугите и целокупна евиденција на финансиската состојби (не сметководствена) и секојдневната комуникација со клиентите.

 

Има две подверзии на овој софтвер.
     - Големопродажба и малопродажба,
     - Туристичкобиро и услужни дејности од било кој вид
.

 

   Цената на овој софтвер е достапна за секоја фирма,а со неа добивате голем дел од можностите и на поскапите верзии. Уште повеќе, доколку вашите потреби ги надминат можностите на овој пакет, добро е да знаете дека е компатибилен со сите наши повисоки софтверски пакети, што за вас значи безболен, моментален премин на повисока верзија, која одговара на вашите потреби, без губитоци во податоци, обученост на персонал итн.

 

Како што напоменавме на почетниот опис на нашите производи, и овој основене пакет ги задоволува барањата на повеќето од корисниците, често надминувајќи ги.  

 

За споредба на можностите погледнете ја споредбената табела на нашите производи. 


За инсталација и за имплементација до реална употреба е потребно кратко време. Kaj овој пакет во сите негови подверзии имплементацијата трае од еден до 3 дена.


Може да се превземе преку интернет од нашиот Веб сервер, или да се инсталира од CD.


Сите операции, од инсталација преку импортирање до дизајни на документи и кратка обука, можат да се извршат ON-LINE без физичко присуство на нашиот персонал


Инсталација на MCS Small Office Plus 9.6 Setup