СПОРЕДБЕНА ТАБЕЛА НА СОФТВЕРСКИТЕ ПАКЕТИ

Опис на ознаки: x = нема  = вградено

Главни карактеристики

MCS Small Office, Programa za komercijalno, materijalno i finansovo rabotenje MCS

Small  Office

MCS Small Office Plus, Programa za komercijalno, materijalno i finansovo rabotenje MCS

Small  Office+

MCS Office Expert, Programa za komercijalno, materijalno i finansovo rabotenje MCS

Office Expert

MCS Office Enterprise, Programa za komercijalno, materijalno i finansovo rabotenje
MCS

Enterprise

SQL база на податоци

  ●

  ●

  ●

      ●

Мрежно работење

    x

  ●

  ●

      ●

Максимален број на клиенти

    1

    3

    7

   неограничено

Авторизација на корисници по групи

    x

  ●

  ●

      ●

Зголемен степен на безбедност

    x

    x

  ●

      ●

Преглед на активности во реално време

    x

    x

  ●

      ●

Органиозатор на активности по групи и поединци со потсетник

    x

    x

  ●

      ●

Интегрирана ON-LINE поддршка

    x

    x

  ●

      ●

Автоматска заштита на податоците во реално време

    x

  ●

  ●

      ●

Можност за Web екстензии на програмот

    x

    x

    x

      ●

Можност за дополнителни модули

    x

    x

  ●

      ●

Креатор на дизајни за печатење

  ●

  ●

  ●

      ●

Креатор на извештаи

    x

    x

  ●

      ●

Креатор на типови на документи

    x

    x

    x

      ●

Документ менаџмент систем

    x

    x

    x

      ●

Работење со повеќе правни субјекти од истиот систем

    x

    x

  ●

      ●

Комерцијално работење

  ●

  ●

  ●

      ●

Малопродажба

  ●

  ●

  ●

      ●

Материјално - магацинско работење

  ●

  ●

  ●

      ●

Работење со повеќе магацини

    x

  ●

  ●

      ●

Сервисирање - услуги и производи

    x

    x

  ●

      ●

Производство - за мали серии

    x

    x

  ●

      ●

Производство - целосен процес

    x

    x

  ●

      ●

Поддршка за HACCP следливост

    x

    x

    x

      ●

Поддршка за HACCP документација

    x

    x

    x

      ●

Производство - серијализација

    x

    x

    x

      ●

Туристичко работење

  ●

  ●

  ●

      ●

Поддршка за тур-оператори

    x

    x

    x

      ●

Финансово работење - книговодство

  ●

  ●

  ●

      ●

Финансово работење - автоматско

    x

    x

  ●

      ●